Laatste nieuws

Adres en routebeschrijving

routekaartStieltjesstraat 30
Rotterdam
3071 JX
tel: 010-4866348
Klik hier voor de route

Overdenking

Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’

Matteüs 14:28-31

Het Schriftgedeelte van vandaag maakt deel uit van de bekende geschiedenis van de leerlingen met een boot in de storm op het meer van Galilea. Jezus komt tegen het einde van de nacht lopend over het water naar hen toe. Petrus herkent Jezus en vraagt of hij naar Hem toe mag komen, maar lopend over de hoge golven overvalt hem de twijfel. Hij zinkt en roept tot Jezus. Jezus redt.

Het Schriftgedeelte leert ons dat de Heer hoort als we tot Hem roepen. We kunnen God aanroepen met een sterk geloof. Een geloof dat bergen verzet en over het water doet lopen. We kunnen Hem ook aanroepen als we zwak zijn en nog slechts kunnen bidden: 'O God! Red mij, en wees mij zondaar genadig!' Het maakt niet uit hoe we bidden. Jezus zal zeker antwoorden als we opzien en niemand zien dan Hem alleen. Hij is immers werkelijk Gods Zoon!

Facebook

Volg ons op Facebook

Unus Deus, plures amici

unus_deus_plures_amici

Aanvang 10:00 uur. Op deze zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De gemeente mag met elkaar aan de tafel van de Heer, brood en wijn ontvangen als teken van Zijn lichaam en Zijn bloed dat verzoening heeft gebracht voor ons.

Ds. Krüger is vanmorgen de voorganger en zal een gedeelte uit de Bijbel met ons lezen en ons het evangelie vertellen. In deze dienst nemen we ook afscheid van onze stagiaire, Margriet Zwart, die velen van ons van nabij hebben meegemaakt in kerkdiensten, bijbelstudies e.d. Misschien zien we haar nog eens terug, zoals ook bij andere stagiaires het geval is. We nemen ook afscheid van Niels Voogd, die lange tijd penningmeester is geweest van de diaconie. Adonai laat ons weer genieten van de mooie muziek die zij maken en waarmee zij ook de gemeentezang begeleiden. De collecten zijn vandaag voor het W.W.C.F., het project in Cambodja en voor de Koningskerk.

Aanvang 10:00 uur. Vandaag hebben we weer een gastspreker in onze dienst. Het is dhr. Ruud van Eijle uit Ermelo. Hij is directeur van World Vision, een stichting die zich inzet om kinderen in ontwikkelingslanden gezondheidszorg en onderwijs te geven, gemotiveerd vanuit het geloof zoals dat staat in Joh. 10:10b; ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’. Vanmorgen zal hij ons uitleggen hoe je dat vorm geeft, door te lezen uit Lukas 3:10 en 11.

Het thema van de verkondiging is; ‘Delen van onze rijkdom’. Dat kunnen we concreet maken in de collecte voor Ikusasa, om de kinderen in Zuid-Afrika iets te geven van onze rijkdom en in de andere collecte voor de Koningskerk, om kerk te zijn met elkaar. Na de dienst staat het Ministry team voor u klaar voorin de kerk om samen met en voor u en voor de kerk te bidden.

Aanvang 10:00 uur. Vanmorgen, op deze 3e zondag na Trinitatis, is er weer een gastdominee in de kerk. Het is Bert Davelaar uit Rotterdam-Charlois, ook aan de zuidkant

van de Nieuwe Maas, bijna onze buurgemeente. Het is nog niet bekend welk gedeelte uit de Bijbel hij met ons gaat lezen. Volgens het oecumenisch leesrooster van de kerken zou het iets uit Hooglied kunnen zijn, of iets uit Lukas. We komen samen om te bidden, te luisteren en te zingen van de Heer die zondaars liefheeft. Onze gaven mogen we vanmorgen geven voor de diaconie en voor de Koningskerk. De kinderen horen in de nevendienst het spannende verhaal van de 12 verspieders, die het Beloofde Land ingingen om verslag uit te brengen aan Mozes.

Zingen na de dienst

Elke 3e zondag van de maand start een half uur na afloop van de dienst een speciale zangdienst (rond 12:00).
Hierin wordt een kleine selectie van samengestelde liederen gezongen. Duur, circa 30 minuten.

Data:

  • 22 mei
  • 19 juni
  • 17 juli
  • 21 aug
  • 18 september

Benieuwd wie er binnenkort voorgaat in de Koningskerk?
Kijk hiervoor naar het dienstrooster onder het menu samenkomsten.

MessageStore: bijbels, boeken, multimedia en geschenken

Jaartekst: Romeinen 3: 23 & 24

pkn_logo

"Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus." (NBV)